X
تبلیغات
آموزش روابط اجتماعی زناشویی روانشناسی...

آموزش روابط اجتماعی زناشویی روانشناسی...

متاسفــانـه بـرخـی از مــردان بسیاری از ارزشـهـای والای انسانی را نادیده گرفته و وقـتـی زنـی را مـورد تـوجـه قـرار می دهند، دو فکر نکوهیده و ناپسند زیر به سرعت از ذهنشان خطور مینماید:
۱- او بدون لباس چگونه بنظر خواهد رسید؟
۲- روابط جنسی او چگونه خواهد بود؟


هنگامی کـه زنـان مـردی را مورد توجه قرار می دهند، معمولا سه فکر از ذهنشان عبور میکند:
۱- آیا شاغل است؟
۲- آیا شغل خوبی دارد؟
۳- آیا او میتواند شغل خوبی را تـا مـدتی کـافی حفظ کند تا هر دو بتوانیم از مـنفعت آن بهرمند شویم؟
شاید این دلیل آن باشد که چرا مردان احـساس میکنند پذیرفته شدن آنها توسط یک زن منوط به گذراندن یک تست مشکل در مورد وضعیت جسمانی و مالیشان است.
مردها نگاهی سر سری دارند، زن ها موشکافانه میبینند
بـرخـلاف بـاور عـمومی، زنـها بـیشتر از مردان به مسائل دیداری اهمیت می دهند. آنـها تـمایل دارنـد آنچه را که دوست دارند ببینند. این دیدن لـزوما همـراه با خـیـره شـدن و زل زدن نیست و لزومی ندارد که آن چیز کاملا واضح و آشکار باشد. یک نـگـاه گذرا کافیست که تمام جزئیات در ذهن آنها ثبت گردد. مردان تحسین می کنـنـد زنـان تـفتیش؛ یک زن ممکن است قبل از اینکه چشم در چشم یک مرد دوخته باشد و یـا ایـنـکه توجهش را به خود جلب نموده باشد، بخواهد تصمیم به علاقمند شدن به آن مرد بگیرد.
مـردان پـستی بلندی ها و برجستگی ها را مورد توجه قرار می دهـنـد، زنان ساخـتـار و بـنیان را. آنها به چشمها، دستها، دندانها، لبـخـند و کلاس مردان نـیـز توجه می کـنـنـد. زنهایی که بیشتر به خصوصیات وجودی مردان اهمیت می دهنـد، به مردان صادق، اهل گردش روی، قابل اعتماد و با استیل، زیرک، خوش مشرب و باکلاس توجه میکنند. چنین مردانی به عـنـوان افرادی دوست داشـتـنی، مـهربان و علاقمـنـد بـه دیـگران درنظر گرفته می شوند. آنها محدوده وسیعی از تماسها و بـرخـوردهای شـخـصی را ایجاد و نگهداری میکنند.
زن ها از چشمهایشان بـرای برقراری ارتبـاط با مـرد مورد علاقه خود استفاده میکنند. از طرف دیگر مردها، از تماسهای چشمی و دیداری در مورد زن مورد علاقه خود اجتناب مینمایند.
با اینکه زنها می گویند که دوست ندارند یک مرد به بدن آنها خیره شود، وقتی مـردی که ممکن اسـت به او عـلاقمند باشند عمیقا در چشمهایشان نگاه میکند، بدون اینـکه ابراز کنند، احساس شعف و شادمانی بسیار می نمایند. مردی که میداند برای انتقال علاقه خود به همسر آینده اش چگونه باید از چشمهایش استفاده کند موفقتر از مردی خواهد بـود که از نگاه کردن مستقیم به چشمهای زن مورد علاقه اش خودداری می کند. تبادل تماسهای چشمی مرحله آغازین ابراز علاقه محسوب میگردد.
چگونه میتوانید او را علاقمند نگهدارید؟
راز چشم ها
موثرترین روش نگاه کردن به همسر آینده تان چیست؟ از او می خواهید برق دلربـایی را در چشمهای شما ببیند؟ مستقیما در چشمهایش نگاه کرده، گویی که می خـواهید او را هیپنوتیزم کنید، لبخند بزنید و با خود بیندیشید: ” آنچه را که میبینم دوسـت دارم. ” توجه داشته باشید که نگاه شما باید عاری از شهوات نفسانی باشد چراکه زنها خیلی راحت میتوانند به این موضوع پی ببرند و پیامدش کاملا مشخص است.
بکار بردن موثر و صحیح چـشمها در مـورد یک زن دو هدف را دنبال میکند. اول اینکه شما علاقه خود نسبت به او را ابراز می دارید. دوم اینکه میتوانید آنچکه او از طریق تماسهای چشمی سعی در بیانش دارد را تشخیص داده و حدس بزنید. روی بـرگـردانـدن از یک زن بعد از اینکه با او تماس چشمی برقرار نمودید، بیانگر ضعف و سستی می باشد. وقتی برای اولین بار با زن مورد علاقه خود تماس چشمی برقرار کردید، اجازه دهیـد کـه او این تماس را قطع کند. ممکن است احساس ناراحتی کنـید، امـا امـتـحان کـنـیـد؛ این روش جواب میدهد!
اغلب زنها می توانند بگویـند که آیا یـک مـرد چشم های خـائن، چشم های دروغگو، چشم های متقلب، چشم هـای مـتــاهل، چشمهای منحرف و چشمهای صادق دارد یا خیر.
چنانچه مردی از چشمهایش به صـورتی نادرست استفـاده کند، مـمـکن اسـت شـانس موفقیت در برگزیدن همسر مورد علاقه اش را از دست بدهد. زنها قوه درک بالایی دارند. آنها می تـوانند از نگاه یک مرد احساس کنند که آیا او صادق و قابل اعتماد است یا خیـر.
اگر مردی از بـرقرای تـمـاس چشمـی بـا زن مـورد عـلاقـه اش خـودداری کـنـد، پـیـغـامـی میفرستد مبنی بر نداشتن تجربه کافی درمورد زنها،خجالتی بودن و عدم اعتماد بنفس و اگر خیلی شدید به وی خیره شود، باعث ناراحتی او خواهد شد. مـردانـی کـه تـجـربـه زیادی در مورد زن ها ندارند بصورت شهوانی و نادرست به آنها نگاه میکنند. مردانی کـه نگاهی مطمئن حاوی پیغام ” میتوانم ترا داشته باشم!” ، بـه همسر آینده اشان دارند، او را مجذوب خودشان میکنند.
بغیر از اینکه زن هـا دستان یـک مـرد را برای اینکه ببیند آیا حلقه ازدواج دارد یا خیر، نگاه میـکنند، یک دلیل دیگر را نیز دنبال میکنند. اگر انگشت انگشتر یک مرد از انگشت سبابه او بلندتر باشد، مفهومش این است که سطح تستوسترون ( تستوسترون هورمونی در بدن است که برای تحرکات جنسی، تنظیم مقدار چربی، نگهداری عضلات، تعدیل قند و فشار خون و جلوگیری از افسردگی مورد نیاز است ) بـالایی دارد. اگـر انـگشـت انـگشتر کوتاه تر از انگشت سبابه باشد، مقدار تستوسترون کمتر از میزان متوسط آن است.
مـردها به سادگی و به اندازه زنها لبخند نمی زنـنـد. اگـر یـک زن خـوشـحـال بـاشـد و یـا احساسات مسرت بخشی را تجربه کند، لبخند میزنـد. در میـهمـانی های فامیلی خود اگر دقت کنید کمتر مردی را میـبینید که لبخند بر چهره اش باشد. اغلب آنها طوری بنظر میرسند که گویی از حضورشان در میهمانی خوشنود نیستند.
افرادیکه دارای چهره ای مـعمولی هستـند و لبخند میزنند اغلب جذاب تر از مردان خوش قیافه و زنـان زیـبـایی هستند که لبخند نمیزنند.
لبخند یک مرد نشان دهنده دلربایی، خوش بینی، مهربـانـی و با احـسـاسی او اسـت و بیانگر آن است که آنچه را که می بینـد دوسـت دارد و از هـمه مـهمتر شخصی است که می توان با او ارتباط برقرار نمود. هنگامیکه ما لبخند میزنیم عضـلات صـورتمان سیستم عصبی را برای تولید هورمون خاصی بنام ”مورفین مغزی” تحریک میـنماید. ایـن هورمون در ما احساسی دلپذیر و آرامش بخش ایجاد میکند. ترشح آن یک اثر بی حـسی نـیز به دنبال خواهد داشت.
اکنون وقت آن رسیده که بیشتر از یک مرد معمولی باشید.
یک مرد بـعـد از مـلاقات بـا همسر آینده خـود در یـک مـیهمانی چهار چیز را بخاطر خواهد سپرد:
۱- آیا با او رقصید؟
۲- آیا او را بوسید؟
۳- آیا به او شماره تلفن داد؟
۴- آیا شبی که او را ملاقات کرد با او صحبتهای عاشقانه رد و بدل نمود؟
یک زن نـیز بعد از این که همسر آینده اش را ملاقات نمود همین مسائل را به یاد خواهد سپرد. اگر چه زنها موارد زیر را نیز در مورد شوهرشان به یاد خواهند داشت:
۱- چگونگی برقراری ارتباط اولیه توسط او
۲- لباس او
۳- ادوکولون او
۴- نوشیدنی و غذایی که برای خوردن انتخاب کرد
۵- آیا مرد با ادب و با تربیتی بود؟
۶- آیا با مردها و زنهای دیگر برخوردی داشت؟ و اگر داشت چگونه
۷- آیا او را خنداند؟
قیافه زیبا همه چیز نیست
این باور که زنها فقط به مردهای خوش تیپ و خوش اندام توجه میکنند افسانه ای بیش نیست. مردانی که خود را برای تحت تاثیر گذاشتن دیگران آماده میـکنند، مـهربان و اهل گردش هستند و خوش مشربی خویش را به نمایش می گذارند، کـسـانی هــستند که برای زنان دیگر جنبه رقابتی پیدا می کنند. وقـتـی در مورد آن فـکر کـنید، بـه بـسیاری از مسائل پی خواهید برد.
از آنجایی که لباسـها معمولا ۹۵ درصد از بدن یک مرد را میپوشانند، منطقی است که از زنها انتظار داشــته باشید که به آنچه که بر تن دارید توجه کنند. همچنین مردانی که با مـردان و زنـان دیگر معاشرت می کـنـند، نـا امید و افسرده بـه نـظـر نـمی رسنـد. زن ها احساسات خود را دنبال کرده و به آنها پاسخ میدهند. خنده برانگیزنده احساس مسرت است، و زنها عاشق خندیدن می باشند. این نکته را هنگامیکه به دنبال همسری برای خود میگردید به ذهن بسپارید.
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مهر 1389ساعت 23:19  توسط مهرداد  | 

معجون هندی جهت رشد الت

امروز میخوام براتون یک روشی معرفی کنم که در هند برای رشد الت استفاده میشده و میشود.

این روش مقداری کثیف کاری داره ولی ۹۰٪ جواب داده. ارزش امتحان داره.

مواد لازم جهت تهیه معجون هندی:

۱: ۲۰ عدد کرم خاکی خشک شده.

۲: جوز هندی - میخک - چوب دارچین. ( هر کدام به مقداره مساوی )

۳: روغن زیتون

روس ساخت :

تمام مواد ذکر شده را با هم آسیاب کرده و کاملا پودر میکنید. سپس ۳ قاشق مربا خوری از پودر را در ظرفی مثل قوطی قرص جوشان ریخته و روی آن روغن زیتون میریزید سپس با هم مخلوط میکنید و روزی ۳ مرتبه به الت خود میمالید و ماساژ میدهید تا خوب جذب سود. تا ۲ ماه این کار را انجام دهید.

توجه : این روش و روش قبلی که بهتون گفته بودم را میتوانید با هم انجام دهید.

آماده پاسخ به سوالات شما هستم.

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم اسفند 1385ساعت 0:25  توسط مهرداد  | 

سلام

این روش یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین روش در بزرگ کردن الت مرد میباشد. در ۵ کشور دنیا تست شده و ۹۸٪ موفق بوده.

با انجام این روش ۳ـ۷ سانتی متر به طول و 1.5_2.5 سانتی متر به قطر الت اضافه میشود. دوره کامل درمان ۴ ماه است ولی در صورت انجام منظم تمرینات بعد از ۲ هفته نتیجه ان را میبینید.

عواملی باعث تسریع نتیجه میشود:

۱: تغذیه مناسب که شامل انواع ویتامینها باشد.

۲: ورزش کردن مثل دویدن و شنا.

۳: پوشیدن لباس زیر آزاد.

۴: عدم کشیدن سیگار و خوردن مشروبات الکلی.

۵: سعی کنید بیش از حد جلق نزنید.

و اما تمرینات:

این تمرینات باید به طور منظم و ۵ روز در هفته انجام شود و ۲ روز هم استراحت کنید. مثلا از شنبه تا چهارشنبه تمرین کنیدو پنجشنبه و جمعه هم استراحت.

۱: گرم کردن

اولین حرکت گرم کردن میباشد. اگر تمرینات را در حمام انجام میدهید الت خود را ۱دقیقه زیر آب گرم بگیرید. اگر در حمام انجام نمیدید با یک حوله گرم ۱ دقیقه الت خود را گرم کنید. این کار برای تسریع جریان خون در الت انجام میشود. این کار را حتما با حوصله انجام دهید.

۲: حرکات کششی

بعد از گرم کردن نوبت حرکات کششی میباشد که برای افزایش طول الت انجام میشود.

روش انجام تمرین:

وقتی الت شما در حالت کاملا خوابیده قرار دارد دقت کنید (( کاملا خوابیده )) سر الت خود را با انگشتانه یک دست گرفته و تا جایی که میتوانید و احساس درد نمیکنید به سمت جلو بکشید به طوری که الت خوابیده حالت کشیده به خود بگیره و ۱ دقیقه به همین حالت نگه دارید. سپس ۳۰ ثانیه استراحت دهید تا به حالت خوابیده برگردد و دوباره این کار را انجام دهید. ۵ بار و در ۵ جهت بالا ـ پایین ـ  چپ ـ راست ـ جلو. در هر جهت ۵ بار. بعد از انجام حرکت در هر جهت الت خود را ۳۰ بار بچرخانید.

این حرکت را میتوان به صورت نشسته هم انجام داد. برای نتیجه بهتر وقتی الت خود را به سمت جلو میکشید این حرکت را به صورت ریتمیک انجام دهید (( الت را با ریتم مرتب به جلو بکشید)) تا کشش بیشتری انجام شود.

نکته: سر الت خود خیلی محکم نگیرید که جریان خون دچار اختلال شود.

۳: مرحله خون رسانی

بعد از انجام حرکات کششی بعد از ۲۰ ثانیه با یک دست الت خود را گرفته و دست دیگر ضرباتی ارام به ان بزنید تا خون به جریان دراید. (( ۱ دقیقه ))

۴: تمرینی برای افزایش قطر الت

این تمرین برای کسانیست که میخواهند التی کلفت تر داشته باشند.

روش انجام تمرین:

این کار باید با استفاده از مواد لیز کننده مثل وازلین انجام شود. یعنی باید ابتدا الت را چرب کنید تا حرکت رفت و برگشت به اسانی انجام شود.

سر الت خود را بمالید تا به صورت نیمه راست در بیاید. (( نیمه راست )) سپس با انگشتان شصت و اشاره خود به دور الت یک حلقه درست کرده و از انتهای الت حلقه را روی الت به سمت جلو (( حتما جلو )) حرکت داده به طوری که سر الت بصورت منقبض و قرمز رنگ دراید. سپس این کار را با دست چپ انجام دهید. (( توجه کنید حلقه روی الت چفت کنید و فقط به سمت جلو بکشید.)) ۵ بار و هر بار ۳۰ دفعه. بعد از هر بار حرکت یعنی بعد از هر ۳ بار ۱ دقیقه استراحت کنید تا دوباره به حالت نیمه راست برگردد.

این حرکت از ۱۵۰ بار شروع کرده .بعد از ۲ ماه بیشتر کنید.

۳۰*۵=۱۵۰ روزی ۱۵۰ بار.

۵: بعد از انجام حرکات الت را ماساژ داده وگرم کنید و استراحت.

حتما نتیجه را به من اطلاع دهید:

emaile: mehrdad_questlove@yahoo.com

ID: passloses

من پاسخگوی هرگونه مشکل جنسی شما هستم.

 استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور 1385ساعت 19:30  توسط مهرداد  | 

سلام

این روش یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین روش در بزرگ کردن الت مرد میباشد. در ۵ کشور دنیا تست شده و ۹۸٪ موفق بوده.

با انجام این روش ۳ـ۷ سانتی متر به طول و 1.5_2.5 سانتی متر به قطر الت اضافه میشود. دوره کامل درمان ۴ ماه است ولی در صورت انجام منظم تمرینات بعد از ۲ هفته نتیجه ان را میبینید.

عواملی باعث تسریع نتیجه میشود:

۱: تغذیه مناسب که شامل انواع ویتامینها باشد.

۲: ورزش کردن مثل دویدن و شنا.

۳: پوشیدن لباس زیر آزاد.

۴: عدم کشیدن سیگار و خوردن مشروبات الکلی.

۵: سعی کنید بیش از حد جلق نزنید.

و اما تمرینات:

این تمرینات باید به طور منظم و ۵ روز در هفته انجام شود و ۲ روز هم استراحت کنید. مثلا از شنبه تا چهارشنبه تمرین کنیدو پنجشنبه و جمعه هم استراحت.

۱: گرم کردن

اولین حرکت گرم کردن میباشد. اگر تمرینات را در حمام انجام میدهید الت خود را ۱دقیقه زیر آب گرم بگیرید. اگر در حمام انجام نمیدید با یک حوله گرم ۱ دقیقه الت خود را گرم کنید. این کار برای تسریع جریان خون در الت انجام میشود. این کار را حتما با حوصله انجام دهید.

۲: حرکات کششی

بعد از گرم کردن نوبت حرکات کششی میباشد که برای افزایش طول الت انجام میشود.

روش انجام تمرین:

وقتی الت شما در حالت کاملا خوابیده قرار دارد دقت کنید (( کاملا خوابیده )) سر الت خود را با انگشتانه یک دست گرفته و تا جایی که میتوانید و احساس درد نمیکنید به سمت جلو بکشید به طوری که الت خوابیده حالت کشیده به خود بگیره و ۱ دقیقه به همین حالت نگه دارید. سپس ۳۰ ثانیه استراحت دهید تا به حالت خوابیده برگردد و دوباره این کار را انجام دهید. ۵ بار و در ۵ جهت بالا ـ پایین ـ  چپ ـ راست ـ جلو. در هر جهت ۵ بار. بعد از انجام حرکت در هر جهت الت خود را ۳۰ بار بچرخانید.

این حرکت را میتوان به صورت نشسته هم انجام داد. برای نتیجه بهتر وقتی الت خود را به سمت جلو میکشید این حرکت را به صورت ریتمیک انجام دهید (( الت را با ریتم مرتب به جلو بکشید)) تا کشش بیشتری انجام شود.

نکته: سر الت خود خیلی محکم نگیرید که جریان خون دچار اختلال شود.

۳: مرحله خون رسانی

بعد از انجام حرکات کششی بعد از ۲۰ ثانیه با یک دست الت خود را گرفته و دست دیگر ضرباتی ارام به ان بزنید تا خون به جریان دراید. (( ۱ دقیقه ))

۴: تمرینی برای افزایش قطر الت

این تمرین برای کسانیست که میخواهند التی کلفت تر داشته باشند.

روش انجام تمرین:

این کار باید با استفاده از مواد لیز کننده مثل وازلین انجام شود. یعنی باید ابتدا الت را چرب کنید تا حرکت رفت و برگشت به اسانی انجام شود.

سر الت خود را بمالید تا به صورت نیمه راست در بیاید. (( نیمه راست )) سپس با انگشتان شصت و اشاره خود به دور الت یک حلقه درست کرده و از انتهای الت حلقه را روی الت به سمت جلو (( حتما جلو )) حرکت داده به طوری که سر الت بصورت منقبض و قرمز رنگ دراید. سپس این کار را با دست چپ انجام دهید. (( توجه کنید حلقه روی الت چفت کنید و فقط به سمت جلو بکشید.)) ۵ بار و هر بار ۳۰ دفعه. بعد از هر بار حرکت یعنی بعد از هر ۳ بار ۱ دقیقه استراحت کنید تا دوباره به حالت نیمه راست برگردد.

این حرکت از ۱۵۰ بار شروع کرده .بعد از ۲ ماه بیشتر کنید.

۳۰*۵=۱۵۰ روزی ۱۵۰ بار.

۵: بعد از انجام حرکات الت را ماساژ داده وگرم کنید و استراحت.

حتما نتیجه را به من اطلاع دهید:

emaile: mehrdad_questlove@yahoo.com

ID: passloses

من پاسخگوی هرگونه مشکل جنسی شما هستم.

 استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر 1385ساعت 14:15  توسط مهرداد  |